Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης


Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης («Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.») αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού των προγραμμάτων Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης».

Πιο συγκεκριμένα, τo Erasmus+ αποτελεί το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020. Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4.000.000 Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, καθώς και να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές νέων και σε δραστηριότητες εθελοντισμού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Το Erasmus+ στον τομέα της Νεολαίας αναμένεται να βοηθήσει τους-ις νέους-ες να βελτιώσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους, καθώς επίσης και τις προοπτικές απασχολησιμότητάς τους, ώστε να ενδυναμώσουν την ιδιότητα του πολίτη μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Φορείς, όπως οι οργανώσεις νεολαίας, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι δημόσιοι οργανισμοί, οι άτυπες ομάδες νέων κ.ά. μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ και να υλοποιήσουν σχέδια μέσω των Βασικών του Δράσεων.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αποτελεί τη νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για όσους-ες νέους-ες επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος τόσο των κοινοτήτων όσο και των νέων σε όλη την Ευρώπη. Οι νέοι-ες μπορούν να εγγραφούν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης από την ηλικία των 17 ετών, αλλά για να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορούν να συμμετέχουν άτομα μέχρι 30 ετών το πολύ. Αφού ολοκληρώσουν μια απλή διαδικασία εγγραφής, οι συμμετέχοντες-ουσες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορεί να επιλεγούν για να πάρουν μέρος σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων που αφορούν -μεταξύ άλλων- την πρόληψη φυσικών καταστροφών ή την αποκατάσταση μετά από καταστροφές, την παροχή βοήθειας σε κέντρα αιτούντων άσυλο, μεταναστών ή/και προσφύγων, ή την αντιμετώπιση διάφορων κοινωνικών προβλημάτων. Τα προγράμματα που υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης διαρκούν από δύο έως δώδεκα μήνες και υλοποιούνται, κατά κανόνα, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίξει ενδιαφερόμενους-ες, ώστε να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες εθελοντισμού, θέσεις πρακτικής άσκησης ή θέσεις απασχόλησης, όπως, επίσης, και να αναπτύξουν τα δικά τους προγράμματα αλληλεγγύης. Αν θέλετε να ανταποκριθείτε σε μια πρό(σ)κληση και να αφοσιωθείτε στο να βοηθάτε άλλα άτομα, δηλώστε σήμερα συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης!